Contact

General introduction

Hoàn thiện Cơ sở hạ tầng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và đưa vào hoạt động cung cấp dịch vụ từ năm 2022.