Liên hệ

Giới thiệu chung

  • Nền tảng camera trí tuệ nhân tạo của Viettel - Viettel AI Camera Platform là nền tảng hỗ trợ phát triển ứng dụng và giải pháp người dùng cuối dựa trên camera thông minh.
  • Nền tảng hoạt động theo phương thức của một nền tảng sáng tạo, đóng vai trò là nền móng phát triển nên các ứng dụng thông minh cho 5 lĩnh vực trọng tâm: An ninh Căn hộ; Tòa nhà thông minh; Giao thông thông minh; Sản xuất thông minh; Nông nghiệp thông minh. 

Tính năng

  • Developers: VHT cung cấp SDK, pre-trained model, camera mẫu.
  • Tăng doanh thu từ việc bán và phát triển các ứng dụng cho VHT.
  • Integrators: Cung cấp nền tảng backend, API kết nối, giải pháp mẫu.
  • An toàn và bảo mật khi sử dụng cloud của Viettel.
  • Ứng dụng, dịch vụ thông minh, linh hoạt.
  • End-users: Cung cấp các giải pháp cho Căn hộ thông minh; Tòa nhà thông minh; Đô thị thông minh.
  • Các dịch vụ người dùng: - Xem trực tuyến, lưu trữ sự kiện, video, mã hóa đầu cuối.
  • Cài đặt các ứng dụng AI. - Tích hợp camera có sẵn (3rd parties).