Liên hệ

Sản phẩm

Quản lý chất lượng

Phòng lab được chứng nhận tiêu chuẩn trong nước và quốc tế như: ISO 17025:2017, TCVN/QS 877:2014, nghị định 107/2016-NĐ/CP

Thông tin hàng hải

Dịch vụ và giải pháp

Quản lý chất lượng

Cung cấp dịch vụ “Full Service” từ giai đoạn Nghiên cứu, thiết kế và tư vấn bài đo đến giai đoạn thực hiện đo kiểm, thử nghiệm và giai đoạn cấp báo cáo chứng nhận tiêu chuẩn cho khách hàng.

Nền tảng Ai Camera

Nền tảng IoT

Chăm Sóc Sức Khỏe

Khám phá các giải pháp chăm sóc sức khỏe của Viettel High Tech.