Liên hệ

Tính cước, cung cấp các dịch vụ thoại, tin nhắn, video, data, cơ sở dữ liệu người dùng.

Là các sản phẩm đảm nhận các nhiệm vụ tính cước, cung cấp các dịch vụ thoại, tin nhắn, video, data, cơ sở dữ liệu người dùng. Bao gồm các hệ thống tính cước thời gian thực (vOCS), mạng lõi 5G, Hệ thống mạng lõi chuyển mạch gói (vEPC), Hệ thống cung cấp dịch vụ gọi thoại và gọi video chất lượng cao cho mạng 4G (vIMS), Hệ thống tổng đài chuyển mạch mềm (vMSC), Hệ thống tổng đài tin nhắn (vSMSC); Độ tin cậy của các sản phẩm đạt đến 99.999%; Hỗ trợ công nghệ ảo hóa (NFV/Cloud).

Hệ thống tổng đài tin nhắn (VSMSC)

Hệ thống mạng lõi chuyển mạng gói (vEPC)

Hệ thống tổng đài chuyển mạch thoại cho mạng 2G, 3G (vMSC)

Hệ thống cung cấp dịch vụ thoại và video chất lượng cao cho mạng 4G (vIMS)

Hệ thống tổng đài nhạc chuông chờ (VCRBT)

Hệ thống tính cước thời gian thực (vOCS)